ÁSZF

Cégadatok:

A bogilevendulai.hu webáruházat Sipos Csabáné egyéni vállalkozó működteti.

Székhelye: 9798 Ják, Széchenyi lakópark 18.
Nyilvántartási száma: 58621859

Képviselőjének neve: Sipos Csabáné

Telefonszáma: 06-70-940-5144

 E-mail címe: bogilevendulai@gmail.com

Számlaszáma: 11773054-00854067-00000000

IBAN: HU11773054-00854067-00000000

OTPVHUHB

Adószám:  48314734-1-38

Tárhelyszolgáltató

Név:  
ARÉNA ’99 Informatikai, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Levelezési cím: 9751 Vép Batthyany u. 16.

E-mail cím:  support@arenadigital.hu

 Telefonszám:  06 94 788 510

Tárhely fizikai helye:
DATADOCK 1 Rue du Havre, 67100 Strasbourg, Franciaország

Fogalmak

Felek: Eladó és Vevő együttesen

Fogyasztó: a szakmája, önálló
foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy

Fogyasztói szerződés: olyan
szerződés, melynek egyik alanya fogyasztónak minősül

Honlap: https://bogilevendulai.hu weboldal,
amely a szerződés megkötésére szolgáló weboldal

Szerződés: Eladó és Vevő között a
Honlap és elektronikus levelezés igénybevételével létrejövő adásvételi
szerződés

Távollévők közötti kommunikációt
lehetővé tévő eszköz: olyan eszköz, amely alkalmas a felek távollétében –
szerződés megkötése érdekében – szerződési nyilatkozat megtételére. Ilyen
eszköz különösen a címzett vagy a címzés nélküli nyomtatvány, a szabványlevél,
a sajtótermékben közzétett hirdetés megrendelőlappal, a katalógus, a telefon, a
telefax és az internetes hozzáférést biztosító eszköz

Távollévők között kötött szerződés:
olyan fogyasztói szerződés, amelyet a szerződés szerinti termék vagy
szolgáltatás nyújtására szervezett távértékesítési rendszer keretében a felek
egyidejű fizikai jelenléte nélkül úgy kötnek meg, hogy a szerződés megkötése
érdekében a szerződő felek kizárólag távollévők közötti kommunikációt lehetővé
tévő eszközt alkalmaznak

Termék: a Honlap kínálatában
szereplő, a Honlapon értékesítésre szánt minden birtokba vehető forgalomképes
ingó dolog, mely a Szerződés tárgyát képezi 

Vállalkozás: a szakmája, önálló
foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében eljáró személy

Vevő/Ön: a Honlapon keresztül
vételi ajánlatot tevő szerződést kötő személy

Jótállás: A fogyasztó és a vállalkozás között kötött szerződések esetén (a
továbbiakban: fogyasztói szerződés) a Polgári Törvénykönyv szerinti,

 1. a) a szerződés teljesítéséért vállalt jótállás,
  amelyet a vállalkozás a szerződés megfelelő teljesítéséért a jogszabályi
  kötelezettségén túlmenően vagy annak hiányában önként vállal, valamint
 2. b) a jogszabályon alapuló kötelező jótállás

Vonatkozó jogszabályok

A Szerződésre a magyar jog előírásai az
irányadóak, és különösen az alábbi jogszabályok vonatkoznak:

1997. évi CLV. törvény a
fogyasztóvédelemről

2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint
az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről

2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről

151/2003. (IX.22.) kormányrendelet a tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó
kötelező jótállásról

45/2014. (II.26.) kormányrendelet a
fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól   

19/2014. (IV.29.) NGM rendelet a fogyasztó
és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó
szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól

1997. évi LXXVI. törvény a szerzői
jogról

2011. évi CXX. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2018/302 RENDELETE (2018. február 28.) a
belső piacon belül a vevő állampolgársága, lakóhelye vagy letelepedési helye
alapján történő indokolatlan területi alapú tartalomkorlátozással és a
megkülönböztetés egyéb formáival szembeni fellépésről, valamint a 2006/2004/EK
és az (EU) 2017/2394 rendelet, továbbá a 2009/22/EK irányelv módosításáról

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU)
2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes
adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad
áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről
(általános adatvédelmi rendelet)

Az ÁSZF hatálya, elfogadása

A közöttünk létrejövő szerződés
tartalmát – a vonatkozó kötelező érvényű jogszabályok rendelkezései mellett – a
jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) határozzák meg.
Ennek megfelelően tartalmazza a jelen ÁSZF az Önt és bennünket illető jogokat
és kötelezettségeket, a szerződés létrejöttének feltételeit, a teljesítési
határidőket, a szállítási és fizetési feltételeket, a felelősségi szabályokat,
valamint az elállási jog gyakorlásának feltételeit.

A Honlap használatához szükséges azon
technikai tájékoztatást, melyet jelen ÁSZF nem tartalmaz, a Honlapon elérhető
egyéb tájékoztatások nyújtják.

Ön a megrendelése véglegesítése előtt
köteles megismerni a jelen ÁSZF rendelkezéseit. A web áruházunkon keresztül
történő vásárlással Ön elfogadja a jelen ÁSZF rendelkezéseit, és az ÁSZF
maradéktalanul az Ön és az Eladó között létrejövő szerződés részét képezi.

A szerződés nyelve, a szerződés formája

A jelen ÁSZF hatálya alá tartozó
szerződések nyelve a magyar nyelv.

A jelen ÁSZF hatálya alá tartozó
szerződések nem minősülnek írásba foglalt szerződéseknek, azokat az Eladó nem
iktatja.

Árak

Az árak forintban értendők, és az alanyi
adómentesség miatt nem tartalmaznak ÁFA-t. Az árak tájékoztató jellegűek, az
árváltozás jogát fenntartjuk.

Panaszügyintézés és jogérvényesítési
lehetőségek

A fogyasztó a termékkel vagy az Eladó
tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait az alábbi elérhetőségeken
terjesztheti elő:

A fogyasztó szóban vagy írásban közölheti a vállalkozással a panaszát,
amely a vállalkozásnak, illetve a vállalkozás érdekében vagy javára eljáró
személynek az áru fogyasztók részére történő forgalmazásával, illetve
értékesítésével közvetlen kapcsolatban álló magatartására, tevékenységére vagy
mulasztására vonatkozik.

A szóbeli panaszt a vállalkozás köteles
azonnal megvizsgálni, és szükség szerint orvosolni
. Ha a fogyasztó a panasz kezelésével nem ért egyet,
vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a vállalkozás a panaszról
és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul köteles jegyzőkönyvet
felvenni, és annak egy másolati példányát személyesen közölt szóbeli panasz
esetén helyben a fogyasztónak átadni. Telefonon vagy egyéb elektronikus
hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a
fogyasztónak legkésőbb 30 napon belül – az írásbeli panaszra adott válaszra
vonatkozó előírásoknak megfelelően – az érdemi válasszal egyidejűleg
megküldeni. Egyebekben pedig az írásbeli panaszra vonatkozóan az alábbiak
szerint köteles eljárni. Az írásbeli panaszt a
vállalkozás
 – ha az Európai Unió közvetlenül alkalmazandó jogi
aktusa eltérően nem rendelkezik – a beérkezését követően harminc napon belül köteles írásban, érdemben megválaszolni és
intézkedni annak közlése iránt
. Ennél rövidebb határidőt jogszabály,
hosszabb határidőt törvény állapíthat meg. A panaszt elutasító álláspontját a
vállalkozás indokolni köteles. A telefonon vagy elektronikus hírközlési
szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panaszt a vállalkozás köteles
egyedi azonosítószámmal ellátni.

A panaszról felvett jegyzőkönyvnek
tartalmaznia kell az alábbiakat:

 1. a fogyasztó neve, lakcíme,
 2. a panasz előterjesztésének helye, ideje, módja,
 3. a fogyasztó panaszának részletes leírása, a fogyasztó
  által bemutatott iratok, dokumentumok és egyéb bizonyítékok jegyzéke,
 4. a vállalkozás nyilatkozata a fogyasztó panaszával
  kapcsolatos álláspontjáról, amennyiben a panasz azonnali kivizsgálása
  lehetséges,
 5. a jegyzőkönyvet felvevő személy és – telefonon vagy
  egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli
  panasz kivételével – a fogyasztó aláírása,
 6. a jegyzőkönyv felvételének helye, ideje,
 7. telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési
  szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a panasz egyedi
  azonosítószáma.

A vállalkozás a panaszról felvett
jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát öt évig köteles megőrizni, és azt
az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatni.

A panasz elutasítása esetén a
vállalkozás köteles a fogyasztót írásban tájékoztatni arról, hogy panaszával –
annak jellege szerint – mely hatóság vagy békéltető testület eljárását
kezdeményezheti. A tájékoztatásnak tartalmaznia kell továbbá az illetékes
hatóság, illetve a fogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti
békéltető testület székhelyét, telefonos és internetes elérhetőségét, valamint
levelezési címét. A tájékoztatásnak arra is ki kell terjednie, hogy a
vállalkozás a fogyasztói jogvita rendezése érdekében igénybe veszi-e a
békéltető testületi eljárást.

Amennyiben az Eladó és a fogyasztó között esetlegesen fennálló fogyasztói
jogvita a tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési
lehetőségek állnak nyitva a fogyasztó számára:

Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságoknál.
Amennyiben a fogyasztó fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult
panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A
panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás
lefolytatásáról. A fogyasztóvédelmi elsőfokú hatósági feladatokat a fogyasztó
lakóhelye szerint illetékes járási hivatalok látják el, ezek listája itt
található: http://jarasinfo.gov.hu/

Bírósági eljárás. Ügyfél jogosult a fogyasztói jogvitából származó
követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében a
Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a Polgári
Perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény rendelkezései szerint.

Tájékoztatjuk, hogy Ön velünk szemben
fogyasztói panasszal élhet. Amennyiben az Ön fogyasztói panaszát elutasítjuk,
úgy Ön jogosult az Ön lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes
Békéltető Testülethez is fordulni: a békéltető testület eljárása megindításának
feltétele, hogy a fogyasztó az érintett vállalkozással közvetlenül megkísérelje
a vitás ügy rendezését. Az eljárásra – a fogyasztó erre irányuló kérelme
alapján – az illetékes testület helyett a fogyasztó kérelmében megjelölt
békéltető testület illetékes. 

A vállalkozást a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség
terheli. 

Ennek keretében fennáll a vállalkozásoknak a békéltető testület felhívására
történő válaszirat megküldési kötelezettsége, továbbá
kötelezettségként kerül rögzítésre a békéltető testület előtti megjelenési kötelezettség („meghallgatáson
egyezség létrehozatalára feljogosított személy részvételének biztosítása”).

Amennyiben a vállalkozás székhelye vagy
telephelye nem a területileg illetékes békéltető testületet működtető kamara
szerinti megyébe van bejegyezve, a vállalkozás együttműködési kötelezettsége a
fogyasztó igényének megfelelő írásbeli egyezségkötés lehetőségének
felajánlására terjed ki.

A fenti együttműködési kötelezettség
megszegése esetén a fogyasztóvédelmi hatóság rendelkezik hatáskörrel, amely
alapján a jogszabályváltozás következtében a vállalkozások jogsértő magatartása
esetén kötelező bírságkiszabás alkalmazandó, bírságtól
való eltekintésre nincs lehetőség. A fogyasztóvédelemről szóló törvény mellett
módosításra került a kis- és középvállalkozásokról szóló törvény, vonatkozó
rendelkezése is, így a kis- és középvállalkozások esetén sem mellőzhető majd a
bírság kiszabása.

A bírság mértéke kis- és
középvállalkozások esetén 15 ezer forinttól 500 ezer forintig terjedhet, míg a
számviteli törvény hatálya alá tartozó, 100 millió forintot meghaladó éves
nettó árbevétellel rendelkező, nem kis- és középvállalkozás esetén 15 ezer
forinttól, a vállalkozás éves nettó árbevételének 5%-áig, de legfeljebb 500
millió forintig terjedhet. A kötelező bírság bevezetésével a jogalkotó a
békéltető testületekkel való együttműködés nyomatékosítását, illetve a
vállalkozásoknak a békéltető testületi eljárásban való aktív részvételének
biztosítását célozza.

A békéltető testület hatáskörébe tartozik a fogyasztói jogvita bírósági
eljáráson kívüli rendezése. A békéltető testület feladata, hogy megkísérelje a
fogyasztói jogvita rendezése céljából egyezség létrehozását a felek között,
ennek eredménytelensége esetén az ügyben döntést hoz a fogyasztói jogok
egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása
érdekében. A békéltető testület a fogyasztó vagy a vállalkozás kérésére
tanácsot ad a fogyasztót megillető jogokkal és a fogyasztót terhelő
kötelezettségekkel kapcsolatban.

A békéltető testület eljárása a
fogyasztó kérelmére indul. A kérelmet a békéltető testület elnökéhez kell
írásban benyújtani: az írásbeliség követelményének levél, távirat, távgépíró
vagy telefax útján, továbbá bármely egyéb olyan eszközzel is eleget lehet
tenni, amely a címzett számára lehetővé teszi a neki címzett adatoknak az adat
céljának megfelelő ideig történő tartós tárolását, és a tárolt adatok
változatlan formában és tartalommal történő megjelenítését.

A kérelemnek tartalmaznia kell

 1. a fogyasztó nevét, lakóhelyét vagy tartózkodási
  helyét,
 2. a fogyasztói jogvitával érintett vállalkozás nevét,
  székhelyét vagy érintett telephelyét,
 3. ha a fogyasztó az illetékességet az illetékes
  békéltető testület helyett kérelmezett testület megjelölését,
 4. a fogyasztó álláspontjának rövid leírását, az azt
  alátámasztó tényeket és azok bizonyítékait,
 5. a fogyasztó nyilatkozatát arról, hogy a fogyasztó az
  érintett vállalkozással közvetlenül megkísérelte a vitás ügy rendezését
 6. a fogyasztó nyilatkozatát arra nézve, hogy az ügyben
  más békéltető testület eljárását nem kezdeményezte, közvetítői eljárás nem
  indult, keresetlevél beadására, illetve fizetési meghagyás kibocsátása iránti
  kérelem előterjesztésére nem került sor,
 7. a testület döntésére irányuló indítványt,
 8. a fogyasztó aláírását.

A kérelemhez csatolni kell azt az
okiratot, illetve annak másolatát (kivonatát), amelynek tartalmára a fogyasztó
bizonyítékként hivatkozik, így különösen a vállalkozás írásbeli nyilatkozatát a
panasz elutasításáról, ennek hiányában a fogyasztó rendelkezésére álló egyéb
írásos bizonyítékot az előírt egyeztetés megkísérléséről.

Ha a fogyasztó meghatalmazott útján jár
el, a kérelemhez csatolni kell a meghatalmazást.

A Békéltető Testületekről bővebb
információ itt érhető el: http://www.bekeltetes.hu

A területileg illetékes Békéltető
Testületekről bővebb információ itt érhető el: http://www.bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek

Az egyes területileg illetékes Békéltető
Testületek elérhetőségei:

Baranya Megyei Békéltető Testület
Cím: 7625 Pécs, Majorossy I. u. 36.
Telefonszám: 06-72-507-154
Fax: 06-72-507-152
E-mail: abeck@pbkik.humbonyar@pbkik.hu

Bács-Kiskun Megyei Békéltető Testület
Cím: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4.
Telefonszám: 06-76-501-500; 06-76-501-525, 06-76-501-523
Fax: 06-76-501-538
E-mail: bekeltetes@bacsbekeltetes.humariann.matyus@bkmkik.hu
Honlap: www.bacsbekeltetes.hu

Békés Megyei Békéltető Testület
Cím: 5600 Békéscsaba, Penza ltp. 5.
Telefonszám: 06-66-324-976
Fax: 06-66-324-976
E-mail: eva.toth@bmkik.hu

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Békéltető
Testület

Cím: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.
Telefonszám:06-46-501-091;06-46-501-870
Fax: 06-46-501-099
E-mail: kalna.zsuzsa@bokik.hu

Budapesti Békéltető Testület
Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.
Telefonszám: 06-1-488-2131
Fax: 06-1-488-2186
E-mail: bekelteto.testulet@bkik.hu

Csongrád Megyei Békéltető Testület
Cím: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.
Telefonszám: 06-62-554-250/118
Fax: 06-62-426-149
E-mail: bekelteto.testulet@csmkik.hu

Fejér Megyei Békéltető Testület
Cím: 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6.
Telefonszám:06-22-510-310
Fax: 06-22-510-312
E-mail: fmkik@fmkik.hu

Győr-Moson-Sopron Megyei Békéltető Testület
Cím: 9021 Győr, Szent István út 10/a.
Telefonszám: 06-96-520-217
Fax: 06-96-520-218
E-mail: bekeltetotestulet@gymskik.hu

Hajdú-Bihar Megyei Békéltető Testület
Cím: 4025 Debrecen, Vörösmarty u. 13-15.
Telefonszám: 06-52-500-710
Fax: 06-52-500-720
E-mail: korosi.vanda@hbkik.hu

Heves Megyei Békéltető Testület
Cím: 3300 Eger, Faiskola út 15.
Telefonszám: 06-36-429-612
Fax: 06-36-323-615
E-mail: hkik@hkik.hu


Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Békéltető Testület

Cím: 5000 Szolnok, Verseghy park 8. III. emelet 305-306.
Telefonszám: 06-56-510-621, 06-20-373-2570
Fax: 06-56-510-628
E-mail: bekeltetotestulet@jnszmkik.hu

Komárom-Esztergom Megyei Békéltető
Testület

Cím: 2800 Tatabánya, Fő tér 36.
Telefonszám: 06-34-513-027
Fax: 06-34-316-259
E-mail: szilvi@kemkik.hu

Nógrád Megyei Békéltető Testület
Cím: 3100 Salgótarján, Alkotmány út 9/A.
Telefonszám: 06-32-520-860
Fax: 06-32-520-862
E-mail: nkik@nkik.hu

Pest Megyei Békéltető Testület
Cím: 1119 Budapest, Etele út 59-61. II. emelet 240.
Levelezési cím: 1364 Budapest, Pf.: 81
Telefonszám: 06-1-269-0703
Fax: 06-1-474-7921
E-mail: pmbekelteto@pmkik.hu

Somogy Megyei Békéltető Testület
Cím: 7400 Kaposvár, Anna u.6.
Telefonszám: 06-82-501-026
Fax: 06-82-501-046
E-mail: skik@skik.hu

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Békéltető
Testület

Cím: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2.
Telefonszám: 06-42-311-544
Fax: 06-42-311-750
E-mail: bekelteto@szabkam.hu

Tolna Megyei Békéltető Testület
Cím: 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25. III. emelet
Telefonszám: 06-74-411-661
Fax: 06-74-411-456
E-mail: kamara@tmkik.hu

Vas Megyei Békéltető Testület
Cím: 9700 Szombathely, Honvéd tér 2.
Telefonszám: 06-94-312-356
Fax: 06-94-316-936
E-mail: vmkik@vmkik.hu

Veszprém Megyei Békéltető Testület
Cím: 8200 Veszprém, Radnóti tér 1. földszint 116.
Telefonszám: 06-88-429-008
Fax: 06-88-412-150
E-mail: bekelteto@veszpremikamara.hu

Zala Megyei Békéltető Testület
Cím: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi u. 24.
Telefonszám: 06-92-550-513
Fax: 06-92-550-525
E-mail: zmbekelteto@zmkik.hu

Online vitarendezési platform

Az Európai Bizottság létrehozott egy
honlapot, amelybe a fogyasztók beregisztrálhatnak, így ezen keresztül
lehetőségük nyílik arra, hogy online vásárláshoz kapcsolódó jogvitáikat ezen
keresztül rendezzék egy kérelem kitöltésével, elkerülve a bírósági eljárást.
Így a fogyasztók tudják érvényesíteni jogaikat anélkül, hogy például a távolság
meggátolná őket ebben.

Ha Ön panaszt kíván tenni egy, az
interneten vásárolt termékkel vagy szolgáltatással kapcsolatban, és nem akar
feltétlenül bírósághoz fordulni, igénybe veheti az online vitarendezés
eszközét.

A portálon Ön és a kereskedő, akivel szemben panasszal élt, közösen
kiválaszthatják a panasz kezelésével megbízni kívánt vitarendezési testületet.

Az online vitarendezési platform itt
érhető el: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show&lng=HU

Szerzői jogok

A szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI.
törvény (továbbiakban: Szjt.) 1. § (1) bekezdése értelmében a weboldal szerzői
műnek minősül, így annak minden része szerzői jogi védelem alatt áll. Az Szjt.
16. § (1) bekezdése alapján tilos a weboldalon található grafikai és szoftveres
megoldások, számítógépi programalkotások engedély nélküli felhasználása,
illetve bármely olyan alkalmazás használata, amellyel a weboldal, vagy annak
bármely része módosítható. A weboldalról és annak adatbázisából bármilyen
anyagot átvenni a jogtulajdonos írásos hozzájárulása esetén is csak a weboldalra
való hivatkozással, forrás feltüntetésével lehet. A jogtulajdonos: Elek
Barbara.

Részleges érvénytelenség, magatartási
kódex

Ha az ÁSZF valamely pontja jogilag
hiányos vagy hatálytalan, attól még a szerződés további pontjai érvényben
maradnak és a hatálytalan vagy hibás rész helyett a vonatkozó jogszabályok
rendelkezései alkalmazandóak.

Az Eladónak nincs a fogyasztókkal
szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény
szerinti magatartási kódexe.

A digitális adattartalom működése, műszaki
védelmi intézkedések

A weboldalon megjelenő adatokat
szolgáltató szerverek elérhetősége évi 99% feletti. Rendszeresen mentés készül
a teljes adattartalomról, így probléma esetén az eredeti adattartalom
visszaállítható. A weboldalon megjelenő adatokat MSSQL és MySQL adatbázisban
tároljuk. Az érzékeny adatok megfelelő erősségű titkosítással vannak tárolva,
kódolásukhoz processzorba épített hardveres támogatást használunk.

A termékek lényeges tulajdonságaira
vonatkozó tájékoztatás

A honlapon a megvásárolható termékek
lényeges tulajdonságairól az egyes termékeknél szereplő leírásokban adunk
tájékoztatást. A termékoldalon található adatok tájékoztató jellegűek! A képek
esetenként illusztrációk, a színek nem mindig felelnek meg a valóságnak!

Az adatbeviteli hibák javítása –
Felelősség a megadott adatok valóságáért

Önnek a megrendelés során a megrendelés
véglegesítése előtt folyamatosan lehetősége van az Ön által bevitt adatok
módosítására (a böngészőben a vissza gombra kattintva az előző oldal nyílik meg,
így akkor is javíthatóak a bevitt adatok, ha Ön már a következő oldalra
lépett). Felhívjuk a figyelmét, hogy az Ön felelőssége, hogy az Ön által
megadott adatok pontosan kerüljenek bevitelre, hiszen az Ön által megadott
adatok alapján kerül számlázásra, illetve szállításra a termék. Ön a
megrendelésével tudomásul veszi, hogy az Eladó jogosult az Ön hibás
adatbeviteléből, a pontatlanul megadott adatokból eredő minden kárát és
költségét Önre hárítani. Az Eladó a pontatlan adatbevitel alapján történő teljesítésért
felelősségét kizárja. Felhívjuk a figyelmét arra, hogy a rosszul megadott
e-mail cím vagy a postafiókhoz tartozó tárhely telítettsége a visszaigazolás
kézbesítésének hiányát eredményezheti és meggátolhatja a szerződés létrejöttét.

Eljárás hibás ár esetén

Eladó nem vállal felelősséget a
gondossága ellenére és/vagy az informatikai rendszer hibájából eredően
nyilvánvalóan hibásan feltüntetett árért.

Nyilvánvalóan hibásan feltüntetett árnak
minősül különösen:

 • 0 Ft-os ár,
 • kedvezménnyel csökkentett, de a
  kedvezményt tévesen feltüntető ár (pl.: 1000 Ft-os termék esetén a 20 %-os
  kedvezmény feltüntetése mellett 500 Ft-ért kínált termék),
 • az olyan esetek, amikor nyilvánvaló,
  hogy a Termék nem az igazolható piaci áron került feltüntetésre és az Eladó nem
  kedvezménnyel értékesíti a (pl.: nyilvánvalóan elírt ár: 10 000 Ft helyett
  1000 Ft-ért feltüntetett ár).

Igazolt piaci árnak az árukereső oldalak
szerinti átlagár tekintendő.

Hibás ár feltüntetése esetén Eladó
felajánlja a termék valós áron történő megvásárlásának lehetőségét, mely
információ birtokában a Vásárló eldöntheti, hogy megrendeli valós áron a
terméket vagy minden hátrányos jogkövetkezmény nélkül lemondja a megrendelést.

A honlap használata

Regisztráció

A vásárlás regisztrációhoz kötött.

A vásárlás folyamata

A Termék kiválasztása

A webáruházban részletesen
feltüntetjük az egyes termékek nevét, leírását, illetve a termékekről –
illusztrációként – fotót közlünk, melyek némileg eltérhetnek a valóságostól (a
számítógépen vagy más elektronikus eszközön a színek megjelenítése az
eredetitől kis mértékben eltérő lehet).
Felhívjuk figyelmét, hogy az esetleges elírásokért, téves adatokért
felelősséget nem vállalunk!

Kosárba helyezés

A Termék kiválasztása, megfelelő méret, minta
kiválasztása után Ön a “Kosárba rakom” gombra kattintva helyezhet – tetszőleges
számú –  terméket a kosárba anélkül, hogy ezzel Önnek vásárlási- vagy
fizetési kötelezettsége keletkezne, mivel a kosárba helyezés nem minősül
ajánlattételnek. A termékeket a rendszer csak akkor engedi kosárba helyezni, ha
azok vannak készleten. Ellenkező esetben a Kosárba gomb nem látható.

Javasoljuk, hogy akkor is helyezze a
kosárba a terméket, ha nem biztos abban, hogy az adott terméket meg kívánja
vásárolni, mert ezzel az Ön számára egy kattintással áttekinthetővé válik, hogy
az adott pillanatban melyek az Ön által kiválasztott termékek, és azokat egy
képernyőn megjelenítve tudja megtekinteni és összehasonlítani. A Kosár tartalma
a megrendelés véglegesítéséig – a “Tovább a pénztárhoz” gomb megnyomásáig – szabadon
módosítható, a kosárból tetszés szerinti termékek eltávolíthatóak, a kosárba
tetszés szerint újabb termékek helyezhetőek, illetve a kíván termékszám
megváltoztatható.

Amennyiben Ön a kiválasztott terméket a
Kosárba helyezi, úgy a termék „átúszik” a kosárba és a kosár „megrázkódik”.
Amennyiben Ön nem kíván több terméket kiválasztani, úgy kattintson a kosár
gombra! Amennyiben a kiválasztott terméket szeretné ismét megnézni, vagy újabb
terméket szeretne a kosárba helyezni, úgy kattintson a termék megnevezésére!

A Kosár megtekintése

A honlap használata során Ön a honlap
jobb alsó sarkában található „Kosár” ikonra kattintva bármikor ellenőrizheti a
kosár tartalmát. Itt lehetősége van a kiválasztott termékeket eltávolítani a
kosárból, illetve a termék darabszámát megváltoztatni. Amennyiben egy terméket
tévesen törölt ki a kosárból, úgy a „Visszavonás” gombbal érvénytelenítheti a
törlést.
Amennyiben Ön nem kíván további termékeket kiválasztani és a kosárba helyezni,
úgy a „Tovább a pénztárhoz” gomb lenyomásával folytathatja a vásárlást.

Vásárlói adatok megadása

 „Tovább a pénztárhoz” gomb
lenyomását követően megjelenik a kosár tartalma, illetve az Ön által
kiválasztott termékek megvásárlása esetén az Ön által fizetendő teljes vételár.
Az adatok megadása után a „Rendelés tartalma” résznél kell bejelölnie, hogy a megrendelt
terméket milyen szállítási móddal szeretné kérni.

A „Számlázási adatok” résznél adja
meg nevét, címét, telefonszámát és e-mail címét. Ha másik a szállítási cím nem
egyezik meg a számlázási címmel, akkor a „Szállítás másik címre?” bepipálásával
megadhat eltérő szállítási címet és elérhetőségeket. Extra információkat kérjük
a „Közlemény” részbe adjon meg.

Végül válassza ki a fizetési módot.
Utánvét esetén magasabb szállítási összeg kerül megállapításra, ezért kérjük
erre figyeljen!

Kedvezmények / Akciós termékek

Amennyiben rendelkezik kuponkóddal,
kérem, azt adja meg az adataival együtt a megrendelés elküldése előtt, hogy a
kedvezményét érvényesíteni tudjuk!

Az Eladó saját hatáskörében adhat
kedvezményeket a különböző termékekre, illetve a Vevőnek.

Akciós termékek esetén az akció a
megadott határidőig és/vagy a készlet erejéig tart. Az akciós árak megjelölése
külön kiemeléssel történik (eredeti ár áthúzása mellett).

Az Eladó bizonyos termékek
együttvásárlása, vagy adott vásárlási érték elérése esetén külön kedvezményt
biztosít, melyről a Webáruház kiemelt oldalain részletesen tájékoztatja
vásárlóit. A kedvezményprogramok időszakos jellegűek, és visszavonásig
érvényesek. Az Eladó fenntartja magának a jogot, hogy bármikor visszavonjon egy
kedvezményt, vagy módosítson a kedvezményprogramok feltételrendszerén. A
kedvezmények igénybevételéhez a feltételek teljesülésének illetve a
kedvezményes vásárlásnak a program érvényességi idején belül kell teljesülnie.

A rendelés véglegesítése (ajánlattétel)

Amennyiben Ön meggyőződött arról, hogy a
kosár tartalma megfelel az Ön által megrendelni kívánt termékeknek, valamint az
Ön adatai helyesen szerepelnek, úgy a „Megrendelés Elküldése” gombra kattintva
zárhatja le megrendelését. A honlapon közölt információk nem minősülnek az
Eladó részéről szerződés megkötésére vonatkozó ajánlatnak. A jelen ÁSZF hatálya
alá tartozó megrendelések esetén Ön minősül ajánlattevőnek, és a szerződés az
Ön által a honlapon keresztül tett ajánlatnak az Eladó által történő
elfogadásával jön létre a jelen ÁSZF rendelkezései szerint.

Ön a „Megrendelés Elküldése” gomb
megnyomásával kifejezetten tudomásul veszi, hogy ajánlatát megtettnek kell
tekinteni, és nyilatkozata – az Eladó jelen ÁSZF szerinti visszaigazolása
esetén – fizetési kötelezettséget von maga után. Önt az ajánlata 48 órás
időtartamban köti. Amennyiben az Ön ajánlatát a jelen általános szerződési
feltételek szerint 48 órán belül nem igazolja vissza az Eladó, Ön mentesül az
ajánlati kötöttsége alól.

Rendelés feldolgozása, a szerződés létrejötte

Önnek bármilyen időpontban lehetősége
van a megrendelés leadására. Az Eladó legkésőbb az Ön ajánlatának elküldését
követő munkanap során e-mail útján visszaigazolja az Ön ajánlatát.  A
szerződés az Ön által tett ajánlatnak az Eladó által történő elfogadásával jön
létre.

Fizetési módok

Banki átutalás

A termékek ellenértékét banki átutalás útján is rendezheti. Az átutaláshoz szükséges adatok: 
Kedvezményezett bankja: OTP

Kedvezményezett neve: Németh-Sipos Boglárka Viktória

Adószám: 48314734-1-38

Nyilvántartási száma: 58621859

Kedvezményezett számlaszáma: 11773054-00854067-00000000

Utánvétel

Amennyiben a rendelés értékét a csomag kézhezvételekor kívánja kiegyenlíteni, akkor válassza az “Utánvétes fizetés” fizetési módot.

Átvételi módok, átvételi díjak

Csomagjaimat a GLS futárszolgálat szállítja Magyarország területén belül

Aktuális szállítási díjak a következők:

Személyes átvétel:  0Ft,  Előre egyeztetett időpontban: 9798 Ják Széchenyi lakópark 18.

A személyes átvétel Körmenden és Szombathelyen is megoldható előre egyeztetett helyszínnel, időponttal!

Házhoz szállítás előre utalás után: 2.400Ft

Házhoz szállítás utánvéttel2.900Ft

32.000Ft-os vásárlás esetén a szállítás díjmentes.

Teljesítési határidő

A megrendelésre vonatkozóan az általános
teljesítési határidő a rendelés visszaigazolásától számított
legfeljebb 30 nap. Ez a szállítási határidő tájékoztató jellegű, az
ettől történő eltérést minden esetben e-mail útján jelezzük. 

Jogfenntartás, tulajdonjogi kikötés

Amennyiben Ön korábban már úgy rendelt
terméket, hogy azt a kiszállítás során nem vette át (ide nem értve azt az
esetet, amikor elállási jogával élt), vagy a Termék nem kereste jelzéssel
érkezett vissza az eladóhoz, az Eladó a megrendelés teljesítését a vételár és a
szállítási költségek előre történő megfizetéséhez köti. 

Eladó visszatarthatja a Termék átadását, ameddig nem győződik meg arról, hogy a
Termék árának kifizetése sikeresen megtörtént az elektronikus fizetési megoldás
használatával (ideértve azt az esetet is, amikor az átutalással fizetett termék
esetén Vásárló a tagállama szerinti pénznemben utalja el a vételárat és az átváltás,
valamint a banki jutalékok, költségek miatt Eladó nem kapja meg teljes
mértékben a vételár és a szállítási díj összegét). Amennyiben a Termék ára nem
került teljes mértékben kifizetésre, az Eladó a vételár kiegészítésére hívhatja
fel a Vásárlót.

Előfordulhat, hogy a honlapunkon szereplő egyes termékek gyártása megszűnt.
Erre tekintettel Eladó fenntartja a jogot a már visszaigazolt megrendelések
visszautasítására részben, vagy teljes egészben. Részben történő teljesítés
kizárólag az Önnel történő egyeztetést követően kerülhet sor. A termék
vételárának előre történő kiegyenlítése esetén visszautalásra kerül az összeg
az Ön részére 5 munkanapon belül. 

Külföldre történő értékesítés

Eladó nem különbözteti meg a Honlap
használatával Magyarország területén és az azon kívül az Európai Unió területén
belüli vásárókat. A jelen ÁSZF eltérő rendelkezése hiányában az Eladó
Magyarország területén biztosítja a megrendelt termékek
kiszállítását/átvételét.

A Magyarországon kívüli vásárlásra is
jelen ÁSZF rendelkezései az irányadóak azzal, hogy a vonatkozó rendelet
előírásai alapján jelen pont értelmezésében vevőnek az a fogyasztó minősül, aki
valamely tagállam állampolgára, vagy valamely tagállamban lakóhellyel
rendelkezik, vagy az a vállalkozás, amely valamely tagállamban letelepedési
hellyel rendelkezik, és az Európai Unión belül kizárólag végfelhasználás
céljából vásárol árut vagy vesz igénybe szolgáltatást, vagy ilyen szándékkal
jár el. Fogyasztónak az a természetes személy minősül, aki olyan célból jár el,
amely kívül esik kereskedelmi, ipari, kézműipari vagy szakmai tevékenysége
körén.

A kommunikáció és a vásárlás nyelve
elsősorban a magyar nyelv, Eladó nem köteles a vásárló tagállami szerinti
nyelven kommunikálni Vásárlóval.

Eladó nem köteles megfeleljen a Vásárló
tagállama szerinti nemzeti jogban az érintett Termékkel kapcsolatban
meghatározott szerződésen kívüli követelményeknek, például címkézési vagy
ágazatspecifikus követelményeknek, vagy hogy tájékoztassa a Vásárlót ezekről a
követelményekről.

Eladó eltérő rendelkezése hiányában
Magyarországi ÁFÁ-t alkalmazza minden Termék esetében.

Vásárló a jelen ÁSZF szerint élhet
jogérvényesítési lehetőségeivel.

Elektronikus fizetési megoldás
alkalmazása esetén a fizetés az Eladó által meghatározott pénznemben valósul meg,

Eladó visszatarthatja a Termék átadását
ameddig nem győződik meg arról, hogy a Termék árának és a szállítási díjnak
kifizetése sikeresen és maradéktalanul megtörtént az elektronikus fizetési
megoldás használatával (ideértve azt az esetet is, amikor az átutalással
fizetett termék esetén Vásárló a tagállama szerinti pénznemben utalja el a
vételárat (szállítási díjat) és az átváltás, valamint a banki jutalékok,
költségek miatt Eladó nem kapja meg teljes mértékben a vételár összegét).
Amennyiben a Termék ára nem került teljes mértékben kifizetésre, az Eladó a
vételár kiegészítésére hívhatja fel a Vásárlót.

Eladó a Termék átadása érdekében a
magyar vásárlókat megillető átadási lehetőségeket biztosítja a nem
magyarországi vásárlóknak is.

Amennyiben Vásárló az ÁSZF szerint
kérheti a Termék szállítását Magyarország területére, vagy bármely más Európai
Uniós tagállam területére, ezt kérheti a nem magyarországi vásárló is bármely
az ÁSZF-ben megjelölt szállítási módon.

Amennyiben Vásárló az ÁSZF szerint
választhatja a Termék személyes átvételét az Eladónál, ezzel élhet a nem
magyarországi vásárló is.

Egyebekben a Vásárló kérheti, hogy a
Termék szállítását saját költségén oldhassa meg külföldre. Magyar vásárlót ez a
jog nem illet meg.

Eladó a szállítási díj megfizetését
követően teljesíti a megrendelést, amennyiben Vásárló a szállítási díjat nem
fizeti meg Eladó számára, vagy a saját szállítást nem oldja meg az előre
egyezetetett időpontig, Eladó a szerződést felmondja és az előre megfizetett
vételárat visszafizeti Vásárló számára.

Fogyasztói tájékoztató a 45/2014. (II.
26.) Korm. rendelet alapján

Tartalomjegyzék

 • Fogyasztói tájékoztató
 • Elállási jog
 • Szavatossági jogok

Tájékoztató a fogyasztó vevőt megillető
elállási jogról

Fogyasztónak a Ptk. 8:1. § 1. bekezdés
3. pontja szerint csak a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti
tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy minősül, így jogi személyek nem élhetnek az indokolás nélküli elállási joggal!

A fogyasztót a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 20. § szerint megilleti az
indokolás nélküli elállás joga. A fogyasztó az elállási jogát

a) termék adásvételére irányuló
szerződés esetén

aa) a terméknek,

ab) több termék adásvételekor, ha az
egyes termékek szolgáltatása eltérő időpontban történik, az utoljára
szolgáltatott terméknek,

a fogyasztó vagy az általa megjelölt, a
fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától számított
határidőn belül gyakorolhatja, mely határidő 14 nap.

A jelen pontban foglaltak nem érintik a
fogyasztó azon jogát, hogy az e pontban meghatározott elállási jogát a
szerződés megkötésének napja és a termék átvételének napja közötti időszakban
is gyakorolja.

Ha a szerződés megkötésére a fogyasztó tett ajánlatot, a fogyasztót a szerződés
megkötése előtt megilleti az ajánlat visszavonásának joga, ami a szerződés
megkötésére kiterjedő ajánlati kötöttséget megszünteti.

Elállási nyilatkozat, a fogyasztót
megillető elállási vagy felmondási jog gyakorlása

A fogyasztó a 45/2014. (II. 26.) Korm.
rendelet 20. §-ban biztosított jogát az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat
útján, vagy a honlapról is letölthető nyilatkozat-minta felhasználásával
gyakorolhatja.

A fogyasztó elállási nyilatkozatának
érvényessége

Az elállási jogot határidőben
érvényesítettnek kell tekinteni, ha a fogyasztó nyilatkozatát határidőn
belül elküldi. A határidő 14 nap.

A fogyasztót terheli annak bizonyítása,
hogy az elállás jogát e rendelkezéssel összhangban gyakorolta.

Az Eladó a fogyasztó elállási
nyilatkozatát annak megérkezését követően köteles elektronikus adathordozón
visszaigazolni. 

Az Eladó kötelezettségei a fogyasztó
elállása esetén

Az Eladó visszatérítési kötelezettsége

Ha a fogyasztó a 45/2014. (II. 26.)
Korm. rendelet 22. §-nak megfelelően eláll a szerződéstől, az Eladó legkésőbb
az elállásról való tudomásszerzésétől számított tizennégy napon belül
visszatéríti a fogyasztó által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes
összeget, ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket, így a
szállítási díjat is. Felhívjuk a figyelmét, hogy ez a rendelkezés nem
vonatkozik a legkevésbé költséges szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási
mód választásával okozott többletköltségekre.

Az Eladó visszatérítési kötelezettségének
módja

A 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 22.
§-nak megfelelő elállás vagy felmondás esetén az Eladó a fogyasztónak
visszajáró összeget a fogyasztó által igénybe vett fizetési móddal megegyező
módon téríti vissza. A fogyasztókifejezett beleegyezése alapján az Eladó a
visszatérítésre más fizetési módot is alkalmazhat, de a fogyasztót ebből
adódóan semmilyen többletdíj nem terhelheti. A Fogyasztó által hibásan és/vagy
pontatlanul megadott bankszámlaszám vagy postai cím következtében történő
késedelem miatt az Eladó-t felelősség nem terheli.

Többletköltségek

Ha a fogyasztó kifejezetten a legkevésbé
költséges szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választ, az Eladó
nem köteles visszatéríteni az ebből eredő többletköltségeket. Ilyen esetben a
feltüntetett általános szállítási díjtételek erejéig áll fenn visszatérítési
kötelezettségünk. 

Visszatartási jog

Az Eladó mindaddig visszatarthatja a
fogyasztónak visszajáró összeget, amíg a fogyasztó a terméket vissza nem
szolgáltatta, vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt visszaküldte; a
kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni. Utánvéttel vagy portósan
feladott küldeményeket nem áll módunkban elfogadni. 

A fogyasztó kötelezettségei elállása vagy
felmondása esetén

A termék visszaszolgáltatása

Ha a fogyasztó a 45/2014. (II. 26.)
Korm. rendelet 22. §-nak megfelelően eláll a szerződéstől, köteles a terméket
haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított tizennégy napon
belül visszaküldeni, illetve az Eladónak vagy az Eladó által a termék
átvételére meghatalmazott személynek átadni. A visszaküldés határidőben
teljesítettnek minősül, ha a fogyasztó a terméket a határidő lejárta előtt
elküldi.

A termék visszaszolgáltatásával
kapcsolatos költségek viselése

A fogyasztó viseli a termék
visszaküldésének költségét. A terméket az Eladó címére kell visszaküldeni. Ha a
fogyasztó a teljesítés megkezdését követően felmondja az üzlethelyiségen kívül
vagy távollévők között kötött – szolgáltatás nyújtásra vonatkozó – szerződést,
köteles a felmondás vállalkozással való közlése időpontjáig teljesített szolgáltatással
arányos díjat a vállalkozás számára megfizetni. A fogyasztó által arányosan
fizetendő összeget a szerződésben megállapított ellenszolgáltatás adóval növelt
teljes összege alapján kell megállapítani. Ha a fogyasztó bizonyítja, hogy az
ily módon megállapított teljes összeg túlzottan magas, az arányos összeget a
szerződés megszűnésének időpontjáig teljesített szolgáltatások piaci értéke
alapján kell kiszámítani. Kérjük vegye figyelembe, hogy utánvéttel vagy
portósan visszaküldött terméket nem áll módunkban átvenni.

Fogyasztó felelőssége az értékcsökkenésért

A fogyasztó a termék jellegének,
tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot
meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért felel.

Az elállási jog az alábbi esetekben nem
gyakorolható

Az Eladó kifejezetten felhívja az Ön
figyelmét, hogy Ön nem gyakorolhatja elállási jogát a 45/2014 (II.26.) Korm.
Rendelet 29. §. (1) bekezdésében foglalt esetekben: 

a) a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés
esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a vállalkozás a
teljesítést a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a
fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően
felmondási jogát elveszíti;

b) olyan termék vagy szolgáltatás tekintetében,
amelynek ára, illetve díja a pénzpiac vállalkozás által nem befolyásolható, az
elállási jog gyakorlására meghatározott határidő alatt is lehetséges
ingadozásától függ;

c) olyan nem előre gyártott termék esetében,
amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő,
vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére
szabtak;

d) romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző
termék tekintetében;

e) olyan zárt csomagolású termék tekintetében,
amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után
nem küldhető vissza;

f) olyan termék tekintetében, amely jellegénél
fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel;

g) olyan alkoholtartalmú ital tekintetében,
amelynek tényleges értéke a vállalkozás által nem befolyásolható módon a piaci
ingadozásoktól függ, és amelynek áráról a felek az adásvételi szerződés
megkötésekor állapodtak meg, azonban a szerződés teljesítésére csak a
megkötéstől számított harmincadik napot követően kerül sor;

h) olyan vállalkozási szerződés esetében, amelynél
a vállalkozás a fogyasztó kifejezett kérésére keresi fel a fogyasztót sürgős
javítási vagy karbantartási munkálatok elvégzése céljából;

i) lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel,
valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az
átadást követően a fogyasztó a csomagolást felbontotta;

j) hírlap, folyóirat és időszaki lap tekintetében,
az előfizetéses szerződések kivételével;

k) nyilvános árverésen megkötött szerződések
esetében;

l) lakáscélú szolgáltatás kivételével
szállásnyújtásra irányuló szerződés, fuvarozás, személygépjármű-kölcsönzés,
étkeztetés vagy szabadidős tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatásra irányuló
szerződés esetében, ha a szerződésben meghatározott teljesítési határnapot vagy
határidőt kötöttek ki;

m) a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális
adattartalom tekintetében, ha a vállalkozás a fogyasztó kifejezett, előzetes
beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a fogyasztó e beleegyezésével
egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés
megkezdését követően elveszíti az elállási jogát.

Kellékszavatosság, termékszavatosság,
jótállás

A fogyasztói tájékoztató jelen pontja a
45/2014 (II.26.) Korm. rendelet 9. § (3) bekezdése felhatalmazása alapján a
45/2014 (II.26.) Korm. rendelet 3. számú melléklete alkalmazásával készült.

Kellékszavatosság

Milyen esetben élhet Ön a
kellékszavatossági jogával?

Ön az Eladó hibás teljesítése esetén az
Eladóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv
szabályai szerint.

Milyen jogok illetik meg Önt
kellékszavatossági igénye alapján?

Ön – választása szerint–az alábbi
kellékszavatossági igényekkel élhet:

Kérhet kijavítást vagy kicserélést,
kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen
vagy az Eladó számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan
többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve
nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a
hibát az Eladó költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja
vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat.

Választott kellékszavatossági jogáról
egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az
indokolt volt, vagy arra az Eladó adott okot.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön
kellékszavatossági igényét?

Ön köteles a hibát annak felfedezése
után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő
hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívjuk a figyelmét, hogy a szerződés
teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági
jogait már nem érvényesítheti.
Ha a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződés tárgya használt dolog, a
felek rövidebb elévülési időben is megállapodhatnak; egy évnél rövidebb
elévülési határidő ebben az esetben sem köthető ki érvényesen. 

Kivel szemben érvényesítheti
kellékszavatossági igényét?

Ön az Eladóval szemben érvényesítheti
kellékszavatossági igényét.

Milyen egyéb feltétele van
kellékszavatossági jogai érvényesítésének?

A teljesítéstől számított hat hónapon
belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs
egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást az
Eladó nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már
Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés
időpontjában is megvolt.

Használt termékek esetén alapesetben az
általános szabályoktól eltérően alakulnak a szavatossági, jótállási jogok. A
használt termékek esetében is beszélhetünk hibás teljesítésről, azonban
figyelembe kell venni azokat a körülményeket, amelyek alapján a Vásárló
bizonyos hibák előfordulására számíthatott. Az avulás folytán ugyanis egyes
hibák jelentkezései egyre gyakoribbakká válnak, amelyek következtében azt, hogy
egy használt termék ugyanolyan minőséggel rendelkezhet, mint egy újonnan
vásárolt, nem lehet feltételezni. Ennek alapján a Vásárló csak az olyan
hiányosságok tekintetében érvényesítheti a szavatossági jogait, amelyek a
használtságból eredő hibákon felüliek, és azoktól függetlenül keletkeztek. Ha a
használt termék hibás és erről a Fogyasztónak minősülő Vásárló a vásárláskor
tájékoztatást kapott, az ismert hiba vonatkozásában a Szolgáltatónak nincs
felelőssége.

Termékszavatosság

Milyen esetben élhet Ön a
termékszavatossági jogával?

Ingó dolog (termék) hibája esetén Ön –
választása szerint – a kellékszavatossági igényt vagy termékszavatossági igényt
érvényesíthet.

Milyen jogok illetik meg Önt
termékszavatossági igénye alapján?

Termékszavatossági igényként Ön
kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

Milyen esetben minősül a termék hibásnak?

A termék akkor hibás, ha az nem felel
meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha
nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön
termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét Ön a termék gyártó
általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E
határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel
érvényesítheti termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét kizárólag az
ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék
hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania.

A gyártó (forgalmazó) milyen esetben
mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor
mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

 • a terméket nem üzleti tevékenysége
  körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
 • a hiba a tudomány és a technika állása
  szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
 • a termék hibája jogszabály vagy kötelező
  hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak (forgalmazónak) a
mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

Felhívom figyelmét, hogy ugyanazon hiba
miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással
párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes
érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre
vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

Jótállás

Milyen esetben élhet Ön a jótállási
jogával?

Hibás teljesítés esetén szerződés, vagy
jogszabályi előírás alapján a kötelezett a köznyelvben garanciaként ismert
fogalommal megegyező jótállásra köteles.

Jogszabály írja elő a jótállás biztosítását
az olyan tartós fogyasztási cikkek (pl.: műszaki cikkek, szerszámok, gépek) és
alkatrészeik esetében, amelyek vásárlási értéke a 10 000 Ft-ot meghaladja.

Szerződéses alapú a jótállás, ha a
kötelezett (akár a gyártó, akár a kereskedő) vállal saját maga, az általa
meghatározott feltételek szerint jótállást a termékre. Ilyen esetben a
jótállási (garancia) feltételeket kell elolvasni a jótállással kapcsolatban és
a jótálláshoz jótállási jegy is jár.

Önt milyen jogok és milyen határidőn belül
illetik meg jótállás alapján?

Az egyes tartós fogyasztási cikkekre
vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet
határozza meg a kötelező jótállás eseteit. Az ezen esetkörbe nem tartozó
Termékek esetén az Eladó jótállást nem vállal. A jótállási igény a jótállási
határidőben érvényesíthető. Ha a jótállásra kötelezett kötelezettségének a
jogosult felhívására – megfelelő határidőben – nem tesz eleget, a jótállási
igény a felhívásban tűzött határidő elteltétől számított három hónapon belül akkor
is érvényesíthető bíróság előtt, ha a jótállási idő már eltelt. E határidő
elmulasztása jogvesztéssel jár. A jótállási igény érvényesítésére egyebekben a
kellékszavatossági jogok gyakorlására vonatkozó szabályokat kell megfelelően
alkalmazni. A jótállás időtartama egy év. E határidő elmulasztása jogvesztéssel
jár. A jótállási határidő a fogyasztási cikk fogyasztó részére történő átadása,
vagy ha az üzembe helyezést a vállalkozás vagy annak megbízottja végzi, az
üzembe helyezés napjával kezdődik. Az egy éven túli esetleges jótállási
igényekkel kapcsolatban szíveskedjen a gyártóhoz fordulni!

Mi a viszonya a jótállásnak más
szavatossági jogokkal?

A jótállás a szavatossági jogok (termék
és kellékszavatosság) mellett érvényesül, alapvető különbség az általános szavatossági
jogok és a jótállás között, hogy a jótállás esetén a fogyasztónak kedvezőbb a
bizonyítási teher. 

Ha Ön vásárolt egy terméket, akkor az alábbi jogok illetik meg:

Jog Meddig
lehet érvényesíteni?
Mi a
szavatossági jog alapja?
Mit
lehet érvényesíteni
Gyártó által biztosított jótállás A jótállási feltételek szerint, amíg a gyártó erre lehetőséget ad (a
jótállási feltételek és a jótállási jegy általában a termék dobozában
található meg)
A gyártó által vállalt feltételek szerint a gyártó és a vásárló közötti
szerződés
Tipikus esetben a jótállás szerint kijavítás, vagy kicserélést.
Kereskedő által biztosított  jótállás A jótállási feltételek szerint, amíg a kereskedő erre lehetőséget ad (a
jótállási feltételek és a jótállási jegyet a kereskedő adja át a terméktől
külön)
A kereskedő által vállalt feltételek szerint a kereskedő és a vásárló
közötti szerződés
Tipikus esetben a jótállás szerint kijavítás, vagy kicserélést.
151/2003 Korm. Rendelet szerinti kötelező jótállás A vásárlástól számított egy éven belül lehet érvényesíteni. A szavatosságot a 151/2003 Korm. rendelet szabályozza. Első körben kijavítást, vagy kicserélést, második körben árleszállítást,
a kötelezett költségére javítást, vagy elállást lehet érvényesíteni
Termékszavatosság A termék első magyarországi fogalomba hozatalától számított 2 éven belül,
közvetlenül a gyártóval, vagy magyarországi kereskedőjével szemben lehet
érvényesíteni
A szavatossági jogot a Ptk. szabályozza Csak kicserélést, vagy kijavítást lehet kérni.
Kellékszavatosság A vásárlástól számított két éven belül lehet érvényesíteni. A szavatossági jogot a Ptk. szabályozza Első körben kijavítást, vagy kicserélést, második körben árleszállítást,
a kötelezett költségére javítást, vagy elállást lehet érvényesíteni

A 151/2003 Korm. Rendelet szerinti kötelező jótállás alá eső rögzített
bekötésű, illetve a 10 kg-nál súlyosabb, vagy tömegközlekedési eszközön kézi
csomagként nem szállítható fogyasztási cikket – a járművek kivételével – az
üzemeltetés helyén kell megjavítani. Ha a kijavítás az üzemeltetés helyén nem
végezhető el, a le- és felszerelésről, valamint az el- és visszaszállításról a
vállalkozás, vagy – a javítószolgálatnál közvetlenül érvényesített kijavítás
iránti igény esetén – a javítószolgálat gondoskodik.

Az eladó vállalása a kötelező jótállás időtartama alatt nem tartalmazhat a
fogyasztóra nézve olyan feltételeket, amelyek hátrányosabbak azoknál a
jogoknál, amelyeket a kötelező jótállás szabályai biztosítanak. Ezt követően (1
év után) azonban az önkéntes jótállás feltételei szabadon állapíthatóak meg,
azonban a jótállás ebben az esetben sem érintheti a fogyasztó jogszabályból
eredő -így köztük a kellékszavatosságon alapuló jogainak fennállását.

Három munkanapon belüli cseregarancia

Webáruházon keresztüli értékesítés
esetén is érvényesül a három munkanapon belüli cseregarancia intézménye. Három
munkanapon belüli cseregaranciát a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet alá
tartozó tartós fogyasztási cikkek esetében lehet érvényesíteni, amely szerint,
ha a 3 munkanapon belül érvényesíti valaki a cseregarancia intézményét, akkor
az eladónak ezt úgy kell értelmeznie, hogy a termék az eladáskor már hibás volt
és minden további nélkül a terméket ki kell cserélnie.

Mikor mentesül az Eladó a jótállási
kötelezettsége alól?

Az Eladó a jótállási kötelezettsége alól
csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés
után keletkezett.

Felhívjuk a figyelmét, hogy ugyanazon
hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági
és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet,
egyébként viszont Önt a jótállásból fakadó jogok a szavatossági
jogosultságoktól függetlenül megilletik